Éirexit?

Image Credit: Carl Gruner via Unsplash

Cad iad na buntáistí is na míbhuntáistí d’Éireann agus í ina ball den AE? An bhfuil aon luach nó buntáiste le hÉirexit?

Na buntáistí: 

Tá ballraíocht na hÉireann san Aontas Eorpach (AE) cruthaithe mar bhunchloch de dhul chun cinn an náisiúin, ag cothú dul chun cinn eacnamaíoch, sóisialta agus cultúrtha. Ó tháinig sí isteach san AE i 1973, tá turas claochlaitheach tar éis dul i bhfeidhm ar Éirinn, agus buntáistí suntasacha ag baint lena réigiúin Ghaeltachta uathúla.

Tá an tacaíocht airgeadais a chuirtear ar fáil ar cheann de na buntáistí is tábhachtaí a bhaineann le ballraíocht san AE d’Éirinn. Trí chláir maoinithe éagsúla an AE, tá infheistíochtaí suntasacha faighte ag Éirinn a raibh ról lárnach acu i múnlú a bonneagair agus i gcothú na forbartha réigiúnach. Ní hamháin gur spreag an cúnamh airgeadais seo fás eacnamaíoch ach tá sé tar éis dul i ngleic leis na Gaeltachtaí freisin, ag tacú le tionscnaimh a chaomhnaíonn agus a chuireann an Ghaeilge agus an cultúr chun cinn.

Bhí comhtháthú isteach i margadh aonair an AE ina fhórsa tiomána taobh thiar de rathúnas eacnamaíoch na hÉireann. Éascaíonn an margadh aonair saorghluaiseacht earraí, seirbhísí, caipitil agus daoine i measc bhallstáit an AE, ag soláthar rochtain do ghnólachtaí Éireannacha ar bhonn ollmhór tomhaltóirí. Bhí sé seo thar a bheith tairbheach do thionscail mar thalmhaíocht agus teicneolaíocht, ag treisiú onnmhairithe agus ag cruthú deiseanna fostaíochta.

Sna ceantair Ghaeltachta, bhí tacaíocht an AE ríthábhachtach chun an Ghaeilge agus an oidhreacht chultúrtha a chaomhnú. Thug cláir mhaoinithe atá saindeartha do thionscnaimh teanga agus chultúrtha ar chumas pobail Ghaeltachta a bhféiniúlacht uathúil a chothú agus a athbheochan. Chuir infheistíochtaí in oideachas Gaeilge, imeachtaí cultúrtha, agus tionscadail pobail le beogacht na réigiún seo, ag cinntiú leanúnachas éagsúlacht teanga na hÉireann.

Ina theannta sin, tá tionchar díreach ag tiomantas an AE do chomhtháthú réigiúnach ar cheantair lagfhorbartha na hÉireann, lena n-áirítear na Gaeltachtaí. Chuir tionscadail atá dírithe ar infreastruchtúr, nascacht agus seirbhísí áitiúla a fheabhsú feabhas ar chaighdeán foriomlán na beatha sna réigiúin seo. Tá an fócas seo ar fhorbairt réigiúnach chothromaithe ar aon dul le sprioc na hÉireann maidir le fás cuimsitheach a chruthú agus éagsúlachtaí réigiúnacha a chosc.

Ní féidir an iomarca béime a chur ar ról an AE maidir le síocháin agus cobhsaíocht a chur chun cinn ar oileán na hÉireann. Bhí an tacaíocht a cuireadh ar fáil trí chláir síochána ríthábhachtach sa ré iar-choinbhleachta, ag cothú athmhuintearais agus forbairt pobail. Chruthaigh an tiomantas seo don tsíocháin timpeallacht a chuidíonn le borradh na léirithe cultúrtha, lena n-áirítear iad siúd atá sainiúil do na ceantair Ghaeltachta.

Na míbhuntáistí

Cé go bhfuil go leor buntáistí bainte amach ag Éirinn as a ballraíocht san Aontas Eorpach (AE), tá sé riachtanach aitheantas a thabhairt do na dúshláin agus na míbhuntáistí a d’eascair i gcomhthéacsanna áirithe, lena n-áirítear an tionchar ar a réigiúin Ghaeltachta.

Ábhar imní suntasach amháin a ardaítear go minic is ea an seans go gcaillfí ceannasacht náisiúnta. Mar bhall den AE, tá Éire faoi réir rialachán agus treoracha éagsúla arna gceapadh ag na hinstitiúidí Eorpacha. Áitíonn criticeoirí go laghdaíonn sé seo cumas na tíre cinntí neamhspleácha a dhéanamh ar cheisteanna mar bheartais eacnamaíocha, comhaontuithe trádála, agus fiú cúrsaí cultúrtha. I gceantair Ghaeltachta, ina bhfuil caomhnú na Gaeilge agus an chultúir thar a bheith tábhachtach, is féidir breathnú ar thionchar seachtrach ar na cúrsaí seo mar dhúshlán don neamhspleáchas áitiúil.

Bhí comhbheartas talmhaíochta (CBT) an AE ina ábhar conspóide freisin. Cé go dtugann sé tacaíocht airgeadais ríthábhachtach d’fheirmeoirí na hÉireann, tá imní ann faoin tionchar a bheidh aige ar chleachtais talmhaíochta níos lú agus níos traidisiúnta sna Gaeltachtaí. D’fhéadfadh sé nach mbeadh dearadh an CBT ar aon dul i gcónaí le riachtanais agus cleachtais shonracha na réigiún seo, rud a d’fhéadfadh athruithe sna patrúin feirmeoireachta a d’fhéadfadh dul i bhfeidhm ar an tírdhreach cultúrtha a bheith mar thoradh orthu.

Thug Limistéar an Euro (nó an ‘Eurozone’), an t-aontas airgeadra laistigh den AE, buntáistí agus dúshláin araon d’Éirinn. Cé go n-éascaíonn an euro trádáil níos éasca laistigh den limistéar euro, féadfaidh sé dúshláin eacnamaíocha a chruthú freisin. Cuireadh srian ar chumas na hÉireann a beartas airgeadra agus airgeadaíochta a bhainistiú go neamhspleách, rud a chuireann isteach ar a solúbthacht chun freagairt ar shuaitheadh ??eacnamaíoch. I gceantair Ghaeltachta, áit a mbíonn gníomhaíochtaí eacnamaíocha fite fuaite go minic le cleachtais chultúrtha, d’fhéadfadh teorainneacha den sórt sin cur isteach ar athléimneacht na ngeilleagar áitiúil.

Cé go bhfuil creat rialála an AE dírithe ar mhargadh aonair comhchuibhithe a chruthú, féadann constaicí maorlathacha agus costais chomhlíonta a bheith mar thoradh air uaireanta. D’fhéadfadh go mbeadh sé dúshlánach do ghnólachtaí beaga i gceantair Ghaeltachta dul i ngleic leis na rialacháin seo agus cloí leo, rud a chuirfeadh bac ar a n-iomaíochas. Féadfaidh an t-ualach riaracháin a bhaineann le rialacháin an AE dul i bhfeidhm go díréireach ar fhiontair níos lú, rud a chuireann isteach ar inbhuanaitheacht eacnamaíoch na réimsí sin.

Ábhar imní eile is ea an acmhainneacht le haghaidh aonchineálú cultúrtha laistigh den AE. Cé go gcuireann an aontas aontacht agus comhoibriú chun cinn, tá baol ann go mbeidh dúshláin le sárú ag traidisiúin agus teangacha áitiúla, go háirithe sna ceantair Ghaeltachta, maidir lena bhféiniúlacht ar leith a choinneáil. Is dúshlán leanúnach d’Éirinn agus dá pobail teanga agus chultúrtha uathúla é cur chun cinn na comhfhéiniúlachta Eorpaí a chothromú le caomhnú na héagsúlachta réigiúnacha agus cultúrtha.

Mar fhocal scoir, cé go bhfuil dúshláin áirithe ag baint le ballraíocht na hÉireann san AE, amhail imní ceannasacht, saincheisteanna beartais talmhaíochta, tionchair limistéar an Euro, castachtaí rialála, agus aonchineálú cultúrtha ionchasach, ba fhórsa suntasach é freisin le haghaidh claochlaithe dearfacha. Síneann an rathúnas geilleagrach, an caomhnú cultúrtha agus an fhorbairt réigiúnach a spreag sé thar chúinsí eacnamaíocha amháin, ag baint le creatlach phobail ilghnéitheacha na hÉireann, lena n-áirítear na Gaeltachtaí a bhfuil meas orthu. Nuair a chuirtear na sochair sin san áireamh i gcoinne na n-ítimí, is cás an-láidir iad ar son luach lánpháirtíochta an AE. Mar sin, agus cothromaíocht na bhfachtóirí seo á gcur san áireamh, is cosúil go bhfuil an coincheap ‘Éirexit’ míréasúnta. Is léir go bhfuil an tasc nua agus leanúnach a bhaineann le bainistíocht a dhéanamh ar chaidreamh na hÉireann leis an AE ríthábhachtach i gcónaí.